Zapytanie ofertowe- wykonanie sieci ciepłowniczej

Wykonanie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 200 w Mszczonowie o długości ok. 711 mb

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus

Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A. ( dalej jako Regulamin)

W postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga 09.04.2024 r. zmienila sie tresc zapytania ofertowego . Do opisu przedmiotu zamowienia dodano informacje „ Materiał do wykonania sieci jest po stronie inwestora’’

Unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.04.2024 

Zmiana zapytania ofertowego z dnia 09.04.2024

Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 –  Klauzula RODO ( wypełnić o ile dotyczy)

Załącznik nr 3 -Profil podłużny Ciepłociągu Pkt 1-14, 14-29

Załącznik nr 4- Profil Podłużny Ciepłociągu Pkt 29-35

Załącznik nr 5 -Plan zagospodarowania terenu

Załącznik nr 6 -Protokół z narady koordynacyjnej

Załącznik nr 7-Przedmiar robót

Skip to content