Energia Elektryczna3

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 9A w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

Zamawiający jest odbiorcą uprawnionym o którym mowa w art. 2 pkt 2d) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Wobec powyższego do punktów Odbiorcy ( z wyłączeniem punktu 1- Budynek biurowo administracyjny, z Załącznika nr 1 do SIWZ) zastosowanie będą miały ceny maksymalne określone w ustawie. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia stosownego oświadczenia.

Termin składania ofert: 15 listopada 2022 r., do godz. 10:00

Forma:

  • Pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego,osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Godziny pracy biura: 8.00- 15.30
  • Elektroniczna na adres marta.chudzik@geotermia.com.pl,opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Zapotrzebowanie: 1 287 044  kWh dla 9 PPE

Taryfy:  C11, C21, C22b, C23, B23.

Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia: marta.chudzik@geotermia.com.pl

SIWZ do pobrania

Załączniki do pobrania

Protokół otwarcia

Skip to content