Polska Geotermia Plus

Inwestor : „Geotermia Mazowiecka” Spółka Akcyjna

woj. mazowieckie

Przedsięwzięcie pn.:

„Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie

Nr wniosku o dofinansowanie: 790/2020 (dotacja) i 792/2020 (pożyczka)

Nazwa i numer programu priorytetowego:5.18 Polska Geotermia Plus

Wartość przedsięwzięcia: 19 535 107 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 6 352 880 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 9 529 320 PLN

Najważniejsze informacje o przedsięwzięciu:

Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie będzie polegała na wykonaniu planowanych działań mających na celu poprawę efektywności pracy obecnego systemu geotermalnego w Mszczonowie, i umożliwienie uzyskania efektu ekologicznego dzięki wykorzystaniu wód geotermalnych do dalszej eksploatacji przez wiele nastepnych lat. Pracę są związane z wykonaniem nowego odwiertu geotermlanego GT-1 , rekonstrukcji istniejącego odwiertu IG-1 i szeregiem działań modernizacyjnych w obrębie zakładu geotermalnego ZG-1 mających na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie ogromnego potencjału jaki dają wody geotermalne.

Prace związane z budową odwiertu geotermalnego Mszczonów GT-1 w miejscowości Mszczonów, powiat Żyrardowski, mające na celu uzyskanie wody termalnej w zakładanej ilości 40-100 m3/h i o temperaturze powyżej 40 st. C. Wskazanie lokalizacji projektowanych prac geologicznych poprzedzone zostało oceną warunków i parametrów geologicznych, hydrotermalnych, energetycznych i fizykochemicznych zasobów wód termalnych na terenie inwestycji. Możliwość pozyskania wód termalnych w rejonie Mszczonowa została potwierdzona m.in. przez fakt nawiercenia wód termalnych otworem Mszczonów IG-1 położonym ok. 1,15 km na SE od projektowanego otworu Mszczonów GT-1, gdzie na głębokości 1.602,5 m (kreda dolna) uzyskano wodę termalną o temperaturze 40,5 st. C i mineralizacji ok. 500 mg/dm3. Głównym zbiornikiem termalnych wód o niskiej mineralizacji w tym rejonie są piaszczyste utwory dolnej kredy. Biorąc pod uwagę prawdopodobną głębokość występowania tych utworów, a także potrzebę uzyskania temperatur powyżej 40 st. C założono, że głębokość projektowanego odwiertu powinna wynosić 1.750 m (±10%).

Poprawa stanu technicznego otworu Mszczonów IG-1 poprzez wykonanie jego rekonstrukcji i dostosowanie do pracy w dublecie eksploatacyjno-chłonnym z projektowanym, nowym otworem Mszczonów GT-1. Przewiduje się uzyskanie chłonności otworu Mszczonów IG-1 na poziomie 80 ÷ 100 m3/h przy jak najmniejszym ciśnieniu. Aktualnie otwór Mszczonów IG-1 posiada wydajność zatwierdzoną w ilości 60 m3/h przy depresji 25 m, dotychczas nie określono chłonności otworu. Nie przewiduje się uzyskania niższej niż dotychczas wydajności otworu po dodatkowym doperforowaniu strefy złożowej. Otwór geotermalny Mszczonów IG-1 zlokalizowany jest na terenie działki, nr ew. 1778/15, obręb 0001 Mszczonów-miasto, stanowiącej własność Inwestora.

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Mszczonowie która będzie polegała na modernizacji zakładu geotermalnego ZG-1 oraz przebudowie sieci wody geotermalnej w celu dostosowania do pracy w układzie dubletu geotermalnego. W zakresie modernizacji zakładu ciepłowniczego przewiduje się wymianę absorpcyjnej pompy ciepła oraz zasosowanie dodaktowych zaworów regulacyjnych sterujących pracą poszczególnych obiegów grzewczych w obrębie ciepłowni. Biorąc pod uwagę rzeczywiste warunki pracy systemów ciepłowniczych w Mszczonowie, dobrano absorpcyjną pompę ciepła o mocy grzewczej 2,5 MW, która ma zastąpić zainstalowaną pompę firmy Sanyo, która pracuję w zakładzie ciepłowniczym ponad 20 lat. Na podstawie krzywych grzewczych oraz wykresu uporządkowanego dla systemu cieplnego w Mszczonowie określono warunki pracy do doboru pompy ciepła. Pompa  będzie odzyskiwać energię z wody geotermalnej schładzając  ją z 40 st. C do 20 st. C. Przewiduje się zakup pompy ciepła z wbudowanym palnikiem gazowym. Pompa ciepła będzie wyposażona w integralny system automatyki który będzie posiadał możliwość współpracy z systemem nadrzędnym. Dodatkowo planuje się zasosowanie nowych zaworów regulujących armatury odcinającej, oraz pomiarowej na poszczególnych obiegach grzewczych, a także nowe orurowanie wszytskich połączeń w układzie technologicznym.

W ramach przebudowy systemu zasilania zakładu ciepłowniczego w wodę geotermalną przewiduje się wykonanie rurociągu wody geotermalnej z materiałów preizolowanych z projektowanego odwiertu GT-1 do zakładu geotermalnego w celu zasilenia absorpcyjnej pompy ciepła. Planuje się również wykonanie odcinka łączącego zakład geotermalny ze starym odcinkiem rurociągu wody geotermalnej biegnącym wzdłuż ulicy Spółdzielczej a następnie Tarczyńskiej z rur preizolowanych. Woda surowa z nowego odwiertu będzie kierowana na zakład geotermalny do zasilenia absorpcyjnej pompy ciepła, a także po drodze do zasilenia basenu geotermalnego. Po wykorzystaniu energetycznym woda geotermalna będzie kierowana do starego odwiertu geotermalnego, który będzie pracował jako zatłaczający. Rozwiązanie to zapewnia nie tylko odnawialność złoża oraz utrzymanie jego parametrów eksploatacyjnych, ale także spełnienie wymogów ochrony środowiska.

Skip to content