Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 130 000 PLN

 

dotyczące wykonania nawierzchni bitumicznej po budowie sieci wody geotermalnej w ul. Maklakiewicza i Spółdzielczej w Mszczonowie

 Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus

Zamówienie realizowane w oparciu o §27 ust 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A.

I     NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Geotermia Mazowiecka S.A.

Ul. Spółdzielcza 9a

96-320 Mszczonów

Tel. 46 855 27 93

 

Adres poczty elektronicznej: marta.chudzik@geotermia.com.pl

 

Adres strony internetowej: www.geotermia.com.pl

 

II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie nawierzchni bitumicznej po budowie sieci wody geotermalnej w ul. Maklakiewicza i Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku o szerokości ok. 1,2 m. Całkowita powierzchnia ok. 560 m2

Zakres remontu nawierzchni bitumicznej, obejmuje następujące czynności:

 • oznakowanie miejsc naprawianych,
 • nacięcie nawierzchni jezdni wokół ubytku do regularnych kształtów piłą mechaniczną,
 • odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia,
 • wybranie gruzu i oczyszczenie remontowanego miejsca z usunięciem rumoszu,
 • zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego
 • posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową,
 • wypełnienie remontowanego miejsca masą mineralno-asfaltową z rozściełacza w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń,
 • mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw a pomocą walca,
 • posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsja asfaltową i posypanie drobnym kruszywem
 • uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu we własne miejsce składowania Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

 

     Złożona oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres wykonawcy
 2. cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) za wykonanie remontu 1m² nawierzchni bitumicznej, zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający wyliczy cenę oferty wykonawcy wg. wzoru

Cena oferty – łączna cena brutto żądana przez wykonawcę

1m² uwzględniająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cenę każdej oferty zamawiający wyliczy wg następującego wzoru:

C=A*560 m²

A -cena brutto 1m² remontu nawierzchni bitumicznych mieszanką

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za 1m² remontu nawierzchni bitumicznych dróg jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.

III         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Obowiązkiem wykonawcy będzie rozpoczęcie robót 15 kwietnia 2023 r.

 Wymagany termin wykonania zamówienia: 31 maj 2023 r.

IV        INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów, pisemne lub drogą elektroniczną

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Marcin Słowek– Tel. 663 300 177,

marcin.slowek@geotermia.com.pl

V         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Geotermia Mazowiecka S.A. ul. Spółdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów

lub

drogą elektroniczna na adres mailowy: marcin.slowek@geotermia.com.pl

 

 

Termin składania ofert      – do 31 marca 2023 r. do godz.11.00

Termin otwarcia ofert       – 31 marca 2023 r. o godz. 11.10

 

VI        OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1) – 100 %

Warunek konieczny – minimum 3 lata gwarancji na przedmiot zamówienia

VII       INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

VIII      OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Mszczonów , dnia 21 marca 2023 r.

Skip to content