Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2024

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Na podstawie art. 400 § 1 oraz  art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 03.06.2024 r. o godz. 11:00 w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A Sala D+E, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki reprezentującego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki reprezentującego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki reprezentującego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki reprezentującego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 20.05.2024 r. w dni robocze w godzinach od 10°° do 12°°

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki od dnia 27 maja 2024 roku.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru.

 

Prezes Zarządu

Marek Balcer

Skip to content