RODO Kontahenci

GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mając na względzie art. 12 i 13 RODO, informuje jak następuje:

1.      Administrator danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych  – adres marta.chudzik@geotermia.com.pl

2.      Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. przetwarza, pobrane od Państwa przy okazji zawarcia Umowy, dane osobowe w celach i na podstawach prawnych wskazanych poniżej:

a)     GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. przetwarza dane osobowe na potrzeby zawarcia i wykonywania Umowy, to jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

b)      GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków prawnych, wynikających, na przykład z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości, to jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

c)       GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. przetwarza dane osobowe, kiedy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A., m.in.: dochodzenie roszczeń wynikających z działalności GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A., w celach marketingowych i statystycznych (archiwalnych) oraz w celu utrzymywania z Państwem bieżącej korespondencji, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3.      Odbiorcy danych osobowych: GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. przekazuje dane osobowe swoim pracownikom i kontrahentom (np.: firmom kurierskim lub przewozowym) w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania Umowy.  GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. może przekazywać Państwa dane także innym podmiotom (np.: podwykonawcom), jak również (w razie potrzeby) współpracującej kancelarii lub firmie windykacyjnej.

4.      Okres przetwarzania danych osobowych: 

a)     dane przetwarzane w celu zwarcia i wykonania Umowy są przetwarzane przez okres jej obowiązywania.

b)     dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze są przetwarzane przez okres przewidziany w przepisach prawa.

c)        dane przetwarzane w uzasadnionym interesie GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. są przetwarzane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego, przykładowo dane pobrane przy zawarciu Umowy są przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A.

5.      Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane:                                                                                                                     

5.1.Osoba, której dane są przetwarzane może:

a)     żądać od GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. dostępu do dotyczących jej danych osobowych. GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A.  jest zobowiązana do przekazania takich informacji jak np.: cel przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych, uprawnienia wynikające z przetwarzania danych osobowych;

b)     żądać sprostowania jej danych osobowych. GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. jest zobowiązana do usunięcia błędów, nieścisłości w przetwarzanych danych;

c)      żądać od GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. usunięcia jej danych osobowych, jeśli np.: dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.  GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A.jest zobowiązana do usunięcia danych, o ile nie dysponuje skuteczną podstawą prawną do przetwarzania tych danych. Przykładowo prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione dochodzeniem roszczeń przez Geotermię Mazowiecką S.A.;

d)     żądać od GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeśli np.: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych. W przypadku skorzystania z uprawnienia Geotermia Mazowiecka S.A., za wyjątkiem przetwarzania polegającego na przechowywaniu danych, jest uprawniona do przetwarzania danych tylko na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w pozostałych sytuacjach GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. jest zobowiązana do zaprzestania operacji na danych;

e)     wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Geotermia Mazowiecka S.A. jej danych osób. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2.Przedstawione powyżej informacje na temat uprawnień stanowią wyczerpujące wyliczenie, jednak w celu zachowania przejrzystości, zwięzłości i prostoty oraz dla ułatwienia zrozumienia informacje zostały ograniczone do niezbędnego minimum wraz z podaniem przykładów. W razie potrzeby zapoznania się z konkretnymi uwarunkowaniami, wyjątkami i regułami wykonywania poszczególnych uprawnień rekomendowana jest lektura rozdziału III RODO.

6.      Obowiązkowe i dobrowolne podanie danych osobowych: Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. W razie odmowy podania danych osobowych nie dojdzie do zawarcia Umowy a Geotermia Mazowiecka S.A. nie wykona przedmiotu Umowy.

Skip to content