Zapytanie ofertowe

UWAGA 

Zmianie uległ załącznik nr 2 do  niniejszego zapytania ofertowego prezentujący deklarowane ilości zamówionego gazu.

Zmianie uległ termin składania ofert. Aktualny termin : 18 kwietnia 2023r godz. 11.00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 „KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO
dla Geotermii Mazowieckiej S.A. na okres  01.01.2024- 30.06.2024 ”

Geotermia Mazowiecka S.A., do niniejszego postępowania nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). Podstawą zwolnienia jest art. 364 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 5 ust 4 pkt 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

I     NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Geotermia Mazowiecka S.A.

Ul. Spółdzielcza 9a

96-320 Mszczonów

Tel. 46 855 27 93

Adres poczty elektronicznej: marta.chudzik@geotermia.com.pl

Adres strony internetowej: www.geotermia.com.pl

II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

IV        INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów, pisemne lub drogą elektroniczną

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Marcin Słowek– Tel. 663 300 177,

marcin.slowek@geotermia.com.pl

V         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Geotermia Mazowiecka S.A. ul. Spółdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów

lub

drogą elektroniczna na adres mailowy: marta.chudzik@geotermia.com.pl

Termin składania ofert      – do 18 kwietnia 2023 r. do godz.11.00

Termin otwarcia ofert       – 18 kwietnia 2023 r. o godz. 11.10

VI        OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1) – 100 %

Cena określona przez Wykonawcę w ofercie ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, lub zmiany stawek dystrybucji gazu ( opłaty dystrybucyjnej stałej, opłaty dystrybucyjnej zmiennej) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku gdy przedstawiona wycena oparta była na stawkach tego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

VII       INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

VIII      OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


Kliknij tutaj

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Obiekty zamawiającego)


Kliknij tutaj

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  (Deklarowane zużycie gazu ziemnego w okresie 01.01.-30.06.2024 w KWh) 

POPRAWIONIE 13.04.2023


Kliknij tutaj

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.04.2023


Kliknij tutaj

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.04.2023


Kliknij tutaj

Unieważnienie

Skip to content