GAZ ZIEMNY

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 9A w okresie 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

UWAGA!!! Nastąpiła zmiana terminu składania ofert z 25.08.2022 r. na 01.09.2022 r. 

Zmieniono również termin termin zamówienia na okres 01.01-30.06.2022

Termin składania ofert: 01 września 2022 r., do godz. 12:00

Forma: 

  • Pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego,osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Godziny pracy biura: 8.00- 15.30
  • Elektroniczna  na adres marta.chudzik@geotermia.com.pl,opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Zapotrzebowanie: 41 263 699 kWh dla 4 obiektów

UWAGA ! ze względu na zmianę terminu zamówienia na 6 miesięcy, zmianie uległo zapotrzebowanie. 

19.08- ze względu na odpowowiedzi na pytania, zmienił się Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy.

Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia: marta.chudzik@geotermia.com.pl

SIWZ do pobrania

Załączniki do pobrania

Zmiana SWZ

Zmiana SWZ nr 2 

Odpowiedzi na pytania 12.08.2022

Odpowiedzi na pytania 19.08.2022

ZMIANA SWZ 22.08.2022

Zmieniony Załącznik nr 3 Formularz cenowy 

Otwarcie ofert

Unieważnienie przetargu

Skip to content