Dostawa armatury przemysłowej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę armatury przemysłowej do zakładu geotermalnego ZG-1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego” w Mszczonowie.

Postępowanie opublikowane pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f38d2e1-bee7-44f5-b104-4ac17e49d4be

Termin składania ofert : 07.03.2022 r. godz. 10.00

 

Zgodnie z załączonym do ogłoszenia SWZ:

1)      Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku. Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2)      Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

UWAGA : Podpis osobisty to nie podpis odręczny.Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny.

Skip to content