Walne Zgromadzenie

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 29 czerwca 2022 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2021 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r.

5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Rady Nadzorczej na nową kadencję.

7. Przedstawienie planu działania Spółki na 2022 r.

8. Wolne wnioski.

Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 8.06.2022 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru.

Treść ogłoszenia dostępna pod numerem:

Indeks numerów → Rocznik 2022 → Numer 104/2022 (6503) z 31 maja 2022 r. → Pozycja 29181

Bezpośredni link do strony:

https://www.imsig.pl/pozycja/2022/104/29181,%22GEOTERMIA_MAZOWIECKA%22_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

 

Skip to content