Marta Chudzik

Polska Geotermia Plus

Inwestor : „Geotermia Mazowiecka” Spółka Akcyjna woj. mazowieckie Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie Nr wniosku o dofinansowanie: 790/2020 (dotacja) i 792/2020 (pożyczka) Nazwa i numer programu priorytetowego:5.18 Polska Geotermia Plus Wartość przedsięwzięcia: 19 535 107 PLN Dotacja NFOŚiGW: 6 352 880 PLN Pożyczka NFOŚiGW: 9 529 320 PLN Najważniejsze informacje o przedsięwzięciu: Modernizacja geotermalnego systemu …

Polska Geotermia Plus Read More »

Dostawa absorpcyjnej pompy ciepła

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w przetargu otwartym na Dostawę absorpcyjnej pompy ciepła w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie” Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus. Link do prowadzonego postępowania oraz dokumentacji:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/551f4541-c9ff-46e6-8214-c425b34eba22 Oferty należy składać przez Miniportal. Termin Składania offert …

Dostawa absorpcyjnej pompy ciepła Read More »

Wykonanie i rekontrukcja otworu

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym- art. 275 pkt. 1 Pzp nr 2/PZP/2022 na Wykonanie pionowego otworu geotermalnego Mszczonów GT-1 oraz rekonstrukcja istniejącego otworu Mszczonów IG-1 w miejscowości Mszczonów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego” w Mszczonowie Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i …

Wykonanie i rekontrukcja otworu Read More »

Dostawa armatury przemysłowej

Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę armatury przemysłowej do zakładu geotermalnego ZG-1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego” w Mszczonowie. Postępowanie opublikowane pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f38d2e1-bee7-44f5-b104-4ac17e49d4be Termin składania ofert : 07.03.2022 r. godz. 10.00   Zgodnie z załączonym do ogłoszenia SWZ: 1)      Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej …

Dostawa armatury przemysłowej Read More »

Walne Zgromadzenie

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 18 czerwca 2021 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat …

Walne Zgromadzenie Read More »

Projekt GEORISK

„Rozwój projektów z zakresu geotermii i odnawialnych źródeł energii poprzez ograniczanie ich ryzyka”, GEORISK Okres realizacji: 2018-10-01 – 2021-03-31 Typ: Międzynarodowy Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii Celem projektu jest opracowanie ramowych propozycji funduszu ubezpieczenia ryzyka (i in. systemów finansowych) łagodzących wpływ czynników ryzyka (wiertniczych, zasobowych, eksploatacyjnych), które towarzyszą projektom geotermalnym ukierunkowanym na ciepłownictwo i energię elektryczną. Brak takich …

Projekt GEORISK Read More »

Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych

Informujemy, że Geotermia Mazowiecka S.A. od dnia 26 kwietnia 2021 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej monika.lefelt@geotermia.com.pl Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych …

Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych Read More »

GAZ ZIEMNY

Szanowni Państwo,zapraszamy do udziału w przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 9A w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. …

GAZ ZIEMNY Read More »

Energia Elektryczna

Szanowni Państwo,zapraszamy do udziału w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 9A w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. …

Energia Elektryczna Read More »

Monitoring Wizyjny

Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geotermia Mazowiecka S.A., ul. Spółdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: geotermia@geotermia.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email …

Monitoring Wizyjny Read More »

Skip to content