Monitoring Wizyjny

Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geotermia Mazowiecka S.A., ul. Spółdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: geotermia@geotermia.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 1. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres marta.chudzik@geotermia.com.pl

 1. Rodzaj zbieranych danych osobowych

Monitoringiem wizyjnym objęto:

 • Obszar tężni, waz z przyległym jej parkiem przy ul.Sienkiewicza, 96-320 Mszczonów
 • Wejście do Zakładu Geotermalnego w Mszczonowie, ul. Sienkiewicza 58A
 • Wejście co zakładu w Żyrardowie, ul. Czysta 6
 • Wejście do zakładu w Sochaczewie, ul. Wiskozowa 3

Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Monitoring prowadzony jest całodobowo.

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 • podmioty, którym Geotermia Mazowiecka S.A. udostępnia dane, na podstawie stosownych umów tj. systemu monitoringu wizyjnego.
 • w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo zarejestrowania zdarzenia dotyczącego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego Geotermia Mazowiecka S.A. powiadamia i udostępnia nagrania organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Okres przechowywania danych

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 90 dni  od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

 Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia przed terminem usunięcia, o którym mowa w pkt. 6. Prawo sprzeciwu  lub ograniczenia wobec przetwarzania nagrania przysługuję przed terminem jego usunięcia, o którym mowa w pkt. 6.

Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie objętym monitoringiem.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa, tel. 22 531 03 00).

Skip to content