Ceny z rekompensatą i maksymalne

W dniu 20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Ustawa ta wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy wzory oświadczeń dla odbiorców ciepła (wspólnoty, spółdzielnie i inne podmioty wrażliwe wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4), które powinny być złożone przez podmioty uprawnione do skorzystania ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 

  1. Oświadczenie dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych: 

  2. Oświadczenie dla pozostałych odbiorców wrażliwych: 

Złożenie przez pozostałych odbiorców wrażliwych oświadczenia, o który mowa powyżej, po upływnie określonego terminu zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone oświadczenie.

 

Oświadczenie dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych: 

Oświadczenie dla pozostałych odbiorców wrażliwych:

Złożenie przez pozostałych odbiorców wrażliwych oświadczenia, o który mowa powyżej, po upływnie określonego terminu zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone oświadczenie.


Ceny z rekompensatą od 01.01.2023 r. 

Ceny z rekompensatą od 01.10.2022 r.  do 31.12.2022

w dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), która na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła dla odbiorców. Przewiduje on, że wzrost cen ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r (ceny netto bez Vat)

 W związku z powyższym w rozliczeniach za zużyte ciepło dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, tzn. dla odbiorców, którzy do tej pory uprawnieni byli do korzystania z cen za ciepło z rekompensatą, począwszy od 1 marca 2023 r. będzie obowiązywała maksymalna cena dostawy ciepła zgodnie z Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Ceny maksymalne dostawy ciepła  wraz z jednostkowymi kosztami wyrówniania ( do dnia 31.12.2023) 

Ceny maksymalne dostawy ciepła  wraz z jednostkowymi kosztami wyrówniania ( od dnia 01.01.2024) 

Ceny ciepła od 01.03.2023 r.

Skip to content