Walne Zgromadzenie

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 22.06.2023 r.o godz. 12°° w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r.
5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia 6/2017 z dnia 21.04.2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki.
8. Przedstawienie planu działania Spółki na 2023 r.
9. Wolne wnioski.

Zgodnie z art. 402§2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść projektowanych zmian, niżej wymienionych §§ Statutu Spółki:

W §18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

Dotychczasowe brzmienie §22:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę.”

Proponowane brzmienie §22:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku nieobecności lub niemożności wykonywania przez Przewodniczącego funkcji, pracami Rady Nadzorczej kieruje i jej przewodniczy Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany zwykłą większością głosów”.

Dotychczasowe brzmienie §24:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek– zwołać posiedzenie rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie winno odbywać się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.”

Proponowane brzmienie §24 :

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwołane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. 

  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie rady nadzorczej przekazuje się członkom Rady Nadzorczej za pomocą przesyłki listownej, poczty elektronicznej lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”

Skreśla się §25 ust. 2

„W sprawach nie cierpiących zwłoki lub innych uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w tym względzie przez K.S.H.”

Dotychczasowe brzmienie §27 ust 4:

„ zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz struktury organizacyjnej spółki.”

Proponowane brzmienie §27 ust 4:

„zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,”

Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia  01.06.2023.r. w dni robocze w godzinach od 10°° do 12°°.

 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru.

Treść ogłoszenia dostępna pod numerem:

Indeks numerów → Rocznik 2023 → Numer 98/2023 (6749) z 23 maja 2023 r. → Pozycja 25381

Bezpośredni link do strony:

https://www.imsig.pl/pozycja/2023/98/25381,%22GEOTERMIA_MAZOWIECKA%22_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

Skip to content