Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 26.03.2024 r.
o godz. 12°° w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r.
5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

8. Przedstawienie planu działania Spółki na 2024 r.
9. Wolne wnioski.
Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 04.03.2024.r. w dni robocze w godzinach od 10°° do 12°°.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do rejestru.

Treść ogłoszenia dostępna pod numerem:

Indeks numerów → Rocznik 2024 → Numer 41/2024 (6943) z 27 lutego 2024 r. → Pozycja 9680

Bezpośredni link do strony:

https://www.imsig.pl/pozycja/2024/41/9680,%22GEOTERMIA_MAZOWIECKA%22_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

 

Skip to content