Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 09.2020

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

 Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 9 września 2020 r., o godz. 12.00, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Pomocniczych.

2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

4. Wolne wnioski.

Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki, od dnia 18.08.2020 r., w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 12.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wpisane do Rejestru.

Ogłoszenie dostępne do pobrania ( link piniżej):

 upl/Geotermia ogłoszenie walne.pdf