Zakup energii elektrycznej 2020

 

Protokół wyboru oferty

upload/protokół wyboru en elektryczna.pdf

Protokół z otwarcia ofert

upload/Scan0563.pdf

Uwaga: w dniu 26.06.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na zadane pytania. Zmianie ulega treść SIWZ Załącznik nr 8 oraz załącznik nr 10 zgodnie z odpowiedziami zawartymi w niniejszym pliku.

Do pobrania:upload/odpowiedzi przetarg en el.pdf

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy  do udziału w przetargu na

zakup energii elektrycznej

dla Geotermii Mazowieckiej S.A.

(96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A ),

w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 
 
Zapotrzebowanie:  1 714 302 kWh dla 9 PPE 
 
Taryfy C11, C21, C22b, C23, B23.
 
Termin składania ofert: 03  lipca 2019 r. godz. 09:00
 
Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia: marta.chudzik@geotermia.com.pl
 
 
Postępowanie nie jest prowadzone w trybie zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „Geotermii Mazowieckiej S.A. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz.93, z późn zm.)
 
Załączniki:
 
Całość dokumentacji można pobrać również : upload/2019.zip
 
 oraz tutaj:
SIWZ upload/SIWZ 2019-06-18.pdf
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
upload/Zał_ nr 1 do SIWZ - Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia(4).xls
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
 
 upload/Zał_ nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy (2).doc
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
upload/Zał_ nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy(5).doc
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
upload/Zał_ nr 4 do SIWZ - Osswiadczenie o spełnieniu warunków(1).doc
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
upload/Zał_ nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia(2).doc
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
upload/Zał_ nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom(2).doc
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
 upload/Zał_ nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów grupy kapitałowej(2).doc
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
upload/Zał_ nr 8 do SIWZ - Wzór umowy (1).doc
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
upload/Zał_ nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy(2).doc
 
Załącznik nr 10 do SIWZ
upload/Zał_ nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (zał_ nr 1 do Umowy)(3).doc
 
Załącznik nr 11 do SIWZ
upload/Zał_ nr 11 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
 
Załącznik nr 12 do SIWZ
upload/Zał_ nr 12 do SIWZ - RODO .doc