Dostawa gazu 2019

 Protokół z wyboru oferty:

upload/protokół wyboru oferty PGNIG.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert:

upload/protokół otwarcia(1).pdf

 

Uwaga : w dniu 25.09.2018 opublikowano odpowiedzi na zadane pytania.

Link poniżej:

upload/odpowiedzi gaz 2.pdf

Uwaga : w dniu 24.09.2018 opublikowano odpowiedzi na zadane pytania.

Link poniżej:

upload/odpowiedzi cz.pdf

 

Szanowni Państwo,

 
zapraszamy  do udziału w przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego, dla Geotermii Mazowieckiej S.A. (96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A ).
 
Zapotrzebowanie: 53 507 963 kWh dla 4 obiektów  na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
Termin składania ofert:  02 października 2018 r. godz. 10:30
 
Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia:
 
Marta Chudzik   marta.chudzik@geotermia.com.pl
 
UWAGA: Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
 
 
SIWZ
upload/przetarg gaz 2019(1).pdf
 
Załączniki:
upload/Zał_ nr 1 do SIWZ(1).doc
upload/Zał_ nr 1a do SIWZ - Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia (gaz)(1).xls
upload/Zał_ nr 2 do SIWZ - Formularz oferty(3).doc
upload/Zał_ nr 3 do SIWZ - Formularz Cenowy(1).doc
upload/Zał_ nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków(3).doc
upload/Zał_ nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia(1).doc
upload/Zał_ nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy(1).doc
upload/Zał_ nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom(1).doc
upload/Zał_ nr 8 do SIWZ - O+Ťwiadczenie posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy(2).doc
upload/Zał_ nr 9 do SIWZ - Lista podmiotów grupy kapitałowej(1).doc
upload/Zał_ nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo do zmiany Dostawcy gazu(1).doc
upload/Zał_ nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o wysokości obrotu w roku 2017(2).doc