Dostawa gazu 2018

 

Protokół wyboru oferty: upload/wybór oferty427.pdf

Protokół z otwarcia ofert upload/protokół z otwarcia ofert425.pdf

Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy  do udziału w przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego, dla Geotermii Mazowieckiej S.A. (96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A ).
 
Zapotrzebowanie: 53 751 058 kWh dla 4 obiektów  na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 
Termin składania ofert:   30 października 2017 r. godz. 10:30
 
Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia:
 
Marta Chudzik   marta.chudzik@geotermia.com.pl
 
UWAGA: Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

UWAGA: Szanowni Państwo, zmianie ulega zapis Rozdziału III ust.1 pkt c) SIWZ.
Aktaulnym Operatorem Systemu Dysytrybucji na terenie całej Polski jest  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa ul. Marcina Kasprzaka 25
 
Odpowiedzi na pytania  upload/Odpowiedzi na pytania.pdf
Odpowiedzi na pytania 2: upload/Odpowiedzi na pytania 2 - Kopia.pdf
POPRAWIONY SIWZ upload/SIWZ poprawione(1).pdf
upload/SIWZ 412.pdf
upload/Zał_ nr 1 do SIWZ.doc
upload/Zał_ nr 1a do SIWZ - Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia (gaz).pdf
upload/Zał_ nr 2 do SIWZ - Formularz oferty(2).doc
upload/Zał_ nr 3 do SIWZ - Formularz Cenowy.doc
upload/Zał_ nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków(2).doc
upload/Zał_ nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
upload/Zał_ nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc
upload/Zał_ nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom.doc
upload/Zał_ nr 8 do SIWZ - O+Ťwiadczenie posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy.doc
upload/Zał_ nr 9 do SIWZ - Lista podmiotów grupy kapitałowej.doc
upload/Zał_ nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo do zmiany Dostawcy gazu.doc