Zostań naszym Klientem

 

- Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej upload/Wniosek o przyłączenie(4).pdf 

- Zawarcie umowy sprzedaży:

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy dołączyć podane niżej dokumenty, które są niezbędne do przygotowania umowy o przyłączenie oraz umowy sprzedaży. Należy również dołączyć Tytuł Prawny Odbiorcy do ogrzewanego obiektu oraz:

W przypadku Spółki Prawa Handlowego:

  • Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

W przypadku Spółki Cywilnej lub osoby fiz. prowadzącej działalność gospodarczą:

  • Odpis umowy Spółki, Statutu lub Uchwały, z których wynika prawo reprezentacji
  • Zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

W przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej:

  • Odpis Uchwały, z której wynika prawo reprezentacji (Powołanie Zarządu Wspólnoty)
  • Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP
  • Zaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego o numerze REGON
  • Nr licencji zarządcy oraz odpis umowy o zarządzanie