Projekt UE

     Informujemy, że w dniu 28 września 2017 r. Geotermia Mazowiecka S.A.   podpisała umowę na realizację projektu pt.  „Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość projektu

1 357 526,01 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

469 959,40 PLN

Środki własne beneficjenta

887 566,61 PLN

     W dniu 17.07.2018 r. został podpisany aneks do umowy na realizację projektu zmieniający całkowitą wartośc projektu:

Całkowita wartość projektu

1 348 832,01 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

469 959,40 PLN

Środki własne beneficjenta

878 872,61 PLN

 W dniu 21.03.2019 r. został podpisany aneks do umowy na realizację projektu zmieniający całkowitą wartośc projektu:

Całkowita wartość projektu

1 263 736,45 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

452 316,09 PLN

Środki własne beneficjenta

811 420,36 PLN

 

Partnerami projektu są:

-Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

- Politechnika Warszawska

 

     Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, co najmniej w skali kraju, metody magazynowania wykorzystanych energetycznie wód termalnych.

     Etap I obejmować będzie ocenę możliwości magazynowania wykorzystanych energetycznie wód termalnych poprzez ich zatłaczanie w strukturach geologicznych

     Etap II – przeprowadzone zostaną badania i obserwacje prowadzące do ustalenia optymalnych parametrów procesu zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód termalnych z uwzględnieniem potencjalnego zasięgu oddziaływania procesu.

Etap III- obejmie działania testowania i walidacji nowej opracowanej metody.

     W ramach badań opracowany zostanie prototyp platformy badawczej w wytypowanej strukturze geologicznej wraz z systemem doprowadzającym wykorzystane energetycznie wody termalne. Powstanie otwór chłonny, którym zatłaczanie będą wody termalne.

     Zakończenie badań pozwoli na uzyskanie jednoznacznych informacji na temat działania systemu retencjonowania wykorzystanych energetycznie wód termalnych poprzez ich magazynowanie w strukturach geologicznych.