Zakup energii elektrycznej 2018

 WYNIKI PRZETARGU

 
Zamawiający – Geotermia Mazowiecka S.A. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „Geotermii Mazowieckiej” S.A. na „Zakup Energii Elektrycznej”,  wpłynęło 5 ofert.
Zgodnie z rozdziałem XIII  oraz XIV SIWZ, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu, oferta złożona przez firmę: Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ.
 
Wykonawca     Punktacja
Energa Obrót S.A.     100
NOVUM S.A.     98,2
Elektrociepłownia Andrychów sp. z o.o.     97,6
Green S.A.     97
Fortum Marketing and Sales Polska S.A.     96,6
 

 


Szanowni Państwo,

zapraszamy uprzejmie do udziału w przetargu na zakup energii elektrycznej, dla Geotermii Mazowieckiej S.A. (96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A ), w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Zapotrzebowanie:  1 714 276 kWh dla 9 PPE na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Taryfy C11, C21, C23, B23.

 

Termin składania ofert: 08  września  2017 r. godz. 09:00

Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia:

Marta Chudzik   marta.chudzik@geotermia.com.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 upload/siwz392.pdf
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
upload/Zał_ nr 1 do SIWZ - Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia(1).xls
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
 upload/Zał_ nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy .doc
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
 upload/Zał_ nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy(3).doc
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
 upload/Zał_ nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
 upload/Zał_ nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
upload/Zał_ nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom.doc
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
 upload/Zał_ nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów grupy kapitałowej.doc
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
poprawiona umowa ( zmiana§ 8 ust. 3) : upload/Zał_ nr 8 do SIWZ - wzór Umowy(1).doc
upload/Zał_ nr 8 do SIWZ - wzór Umowy.doc
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
upload/Zał_ nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy.doc
 
Załącznik nr 10 do SIWZ
upload/Zał_ nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (zał_ nr 1 do Umowy)(1).doc
 
Załącznik nr 11 do SIWZ
upload/Zał_ nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o wysokości obrotu w roku 2016.doc

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

upload/Odpowiedzi cz_1(1).pdf

upload/Odpowiedzi cz_2.pdf