Zakup energii elektrycznej 2015

 WYNIK PRZETARGU

Zamawiający – Geotermia Mazowiecka S.A. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „Geotermii Mazowieckiej” S.A. na „Zakup Energii Elektrycznej”,  wpłynęło 9 ofert.

Zgodnie z rozdziałem XIII  oraz XIV SIWZ, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu, oferta złożona przez firmę: EcoErgia sp. z o.o. ul. Zabłocie 23, 30-701 Kraków  została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ.

 

Punktacja złożonych ofert przedstawia się następująco:

 

Wykonawca

Adres Wykonawcy

Punktacja

UWAGI

EcoErgia sp. z o.o.

ul. Zabłocie 23, 30-701 Kraków

100

 

PGE  Obrót S.A.

ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łudź

96,7

 

Elektrociepłownia Andrychów sp  z o.o.

ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

96,2

 

Tauron sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

95,9

Oferta odrzucona -brak wymaganej przez SIWZ dokumentacji

RWE Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

95,5

 

Enea S.A.

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

95,4

 

Novum S.A.

ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

94,9

 

Gaspol S.A.

ul. Gazowa 9, 21-100 Lubartów

95,0

 

Green S.A.

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

93,1

 

 

Odpowiedzi na zadanie pytania:

 upload/Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na energię elektryczną 1(1).pdf

upload/Odpowiededzi cz_2(1).pdf

Szanowni Państwo,

zapraszamy uprzejmie do udziału w przetargu na zakup energii elektrycznej, dla Geotermii Mazowieckiej S.A. (96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A ), w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r.
Zapotrzebowanie: 1 852 692 kWh dla 9 PPE na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
Taryfy C11, C21, C23, B23.
Termin składania ofert: 10 sierpnia 2015 r. godz. 15:30

Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia:
Marta Chudzik, e-mail: marta.chudzik@geotermia.com.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

upload/SIWZ013(1).pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ

upload/Zał_ nr 1 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ

upload/Zał_ nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.pdf

upload/Zał_ nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ 

http://www.watchesiusa.com/
https://www.discountswatches.com/

upload/Zał_ nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy.pdf

upload/Zał_ nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ

upload/Zał_ nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf

upload/Zał_ nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ

upload/Zał_ nr 5 do SIWZ - wzor Umowy.pdf

upload/Zał_ nr 5 do SIWZ - wzor Umowy poprawiony.pdf

upload/Zał_ nr 5 do SIWZ - wzor Umowy(1).doc

Załącznik nr 6 do SIWZ

upload/Zał_ nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf

upload/Zał_ nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ

upload/Zał_ nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów grupy kapitałowej.pdf

upload/Zał_ nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów grupy kapitałowej.doc

Załącznik nr 8 do SIWZ

upload/Zał_ nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom.pdf

upload/Zał_ nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom.doc

Załącznik nr 9a do SIWZ

upload/Zał_ nr 9a do SIWZ - Oświadczenie posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy.pdf

upload/Zał_ nr 9a do SIWZ - Oświadczenie posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy.doc

Załącznik nr 9b do SIWZ

upload/Zał_ nr 9b do SIWZ - Oświadczenie posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy.pdf

upload/Zał_ nr 9b do SIWZ - Oświadczenie posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy.doc

Załącznik nr 10 do SIWZ

upload/Zał_ nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (zał_ nr 1 do umowy).pdf

upload/Zał_ nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (zał_ nr 1 do umowy).doc